Genom denna MI-utbildning får du ökade kunskaper om Motiverande samtal. bemötande och kommunikation. Motiverande samtal (MI) är ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt där du hjälper människor till egen insikt och motivation.

Utbildning Motiverande samtal Lena Rahle

Teori varvas med praktiska övningar. Du får prova på olika delmoment i det motiverande samtalet. Vi går igenom fallbeskrivningar och filmer med praktiska exempel på MI-samtal.

Du får genom utbildningen olika redskap att:

 • Skapa engagemang och allians i ett samtal
 • Hantera svåra samtal och möten
 • Ha effektivare samtal
 • Förstärka människors delaktighet och tilltro till den egna förmågan
 • Locka fram och väcka motivation
 • Möta konflikter och motstånd

Lena Rahle har mer än 13 års erfarenhet av att föreläsa och leda utbildningar om Motiverande samtal, MI, bemötande, kroppsspråk, att bemöta motstånd och konflikter, om ledarskap och dialog. Utbildningarna grundar sig på beprövad och evidensbaserad praktik.

 • Motiverande samtal (MI) – evidens, förhållningssätt, strategier
 • Bemötande och kommunikation
 • Grundläggande samtalsmetodik
 • Kroppsspråk – Icke verbal kommunikation
 • Praktiska övningar i kommunikationsfärdigheter: Hur formulera frågor? Hur spegla det den andre säger? Hur lyssna aktivt?
 • Filmvisning med praktiska exempel på MI-samtal
 • Grupparbeten och diskussioner
 • Tid för eftertanke och egen reflektion
 • Reflektivt empatiskt lyssnande
 • Empatins och bekräftelsens betydelse för motivation
 • Öppna och slutna frågor
 • Förändringsprocesser
 • Locka fram förändrings- och motivationsuttalanden – att som samtalspartner lyssna, upptäcka och förstärka den andres motivation.
 • Ambivalensutforskning – utforska kluvenhet inför en förändring, vilket kan fungera som en drivkraft.
 • Diskrepans – skillnaden mellan hur jag har det nu och hur jag skulle vilja ha det.
 • Hur vi gör för att hjälpa en person att förebygga och komma förbi känslan av ovilja till förändring eller coping.
 • Att informera i dialog
 • Meny – Agenda, ett verktyg för att tillsammans komma fram till vad som ska tas upp i samtalet.
 • Skalfrågor – för att bedöma motivation och locka fram motivationsuttalande.
 • Speglingar/Reflektioner – att spegla tillbaka det man hört den andre säga.
Utbildningen är deltagarcentrerad med en hög grad av egenaktivitet och med lyhördhet inför deltagarnas önskemål och behov.
Vi har grupparbeten och diskussioner, teori blandas med praktiska övningar. Det blir många aha-upplevelser och glädjefyllt lärande.

Utbildningen anpassas efter er verksamhet och önskemål.

Kursalternativ 1
Enligt forskningen bör utbildning helst vara fyra dagar, med upplägget 2 + 1 + 1 dagar. Först två dagar i följd och Dag 3 efter en månad. Därefter praktiserar man de nya färdigheterna i sitt arbete tills vi ses igen Dag 4 efter cirka tre månader.

Kursalternativ 2
Vi kan även ha ett upplägg med 2 + 1 dag, med en månad mellan Dag 2 och Dag 3, om det passar er verksamhet bättre.

Fler alternativ
Jag är öppen för det som passar just er verksamhet. Kanske önskar ni en halv- eller heldag, eller en kortare föreläsning om Motiverande samtal?

Målet är att få nya kunskaper i MI och fler ”verktyg” för ett gott bemötande, samt att få inspiration att använda de nya lärdomarna i det dagliga arbetet.

Kontakta mig så kan vi diskutera era önskemål och tillsammans planera det upplägg som passar er bäst!

Blandningen av rollspel, övningar i mindre grupper, filmer och att vi får tid till eftertanke och diskussioner gjorde detta till den mest intressanta kurs jag varit med om!

– Skolförvaltning och elevhälsa, Hässleholms kommun