Genom denna utbildning får du ökade kunskaper om kommunikation, bemötande, dialogiskt förhållningssätt och Motiverande samtal. Motiverande samtal (MI) är en samtalsstil och ett empatiskt och personcentrerat förhållningssätt som hjälper människor till egen insikt, motivation och coping.

Lena Rahle Utbildning i Motiverande samtal MI

Teori varvas med praktiska övningar. Du tar del av fallbeskrivningar och filmer med praktiska exempel på MI-konsultationer. Ett MI-kompendium delas kostnadsfritt ut till samtliga deltagare.

Du får genom utbildningen olika redskap att:

 • Skapa engagemang och allians i ett samtal
 • Hantera svåra samtal och möten
 • Ha effektivare samtal
 • Förstärka människors delaktighet och tilltro till den egna förmågan
 • Locka fram och väcka motivation
 • Möta konflikter och motstånd

Du kan med förtroende vända dig till mig. Jag har mångårig erfarenhet av att föreläsa och leda utbildningar om kommunikation, bemötande, kroppsspråk, att möta motstånd och konflikter, om ledarskap och kommunikation samt Motiverande samtal. Min kompetens grundar sig på beprövad och evidensbaserad praktik. Jag brinner för att deltagarna ska få fördjupade kunskaper och insikter om kommunikationens och bemötandets avgörande betydelse.

 • God kommunikation – Forskning och erfarenheter
 • Motiverande samtal (MI) – Bakgrund, evidens, förhållningssätt
 • Grundläggande samtalsteknik
 • Kroppsspråk
 • Rösten
 • Strategier och grundläggande principer i MI
 • Praktiska övningar i kommunikationsfärdigheter: Hur formulera frågor? Hur spegla det den andre säger? Hur lyssna aktivt? Hur och när göra sammanfattningar?
 • Grupparbeten och diskussioner
 • Tid för eftertanke och egen reflektion
 • Inspelning av samtal
 • Reflektivt empatiskt lyssnande
 • Empatins och bekräftelsens betydelse för motivation
 • Öppna och slutna frågor
 • Förändringsprocesser
 • Locka fram förändrings- och motivationsuttalanden – att som samtalspartner lyssna, upptäcka och förstärka den andres motivation.
 • Ambivalensutforskning – utforska kluvenhet inför en förändring, vilket kan fungera som en drivkraft.
 • Diskrepans – skillnaden mellan hur jag har det nu och hur jag skulle vilja ha det.
 • Hur vi gör för att hjälpa en person att förebygga och komma förbi känslan av ovilja till förändring eller coping.
 • Att informera i dialog
 • Meny – Agenda, ett verktyg för att tillsammans komma fram till vad som ska tas upp i samtalet.
 • Skalfrågor – för att bedöma motivation och locka fram motivationsuttalande.
 • Speglingar/Reflektioner – att spegla tillbaka det man hört den andre säga.
 • Att använda sammanfattningar för att betona och förstärka delar av samtalet.
Utbildningen är deltagarcentrerad med en hög grad av egenaktivitet och med lyhördhet inför deltagarnas önskemål och behov.

Vi har rollspel och grupparbeten, teori blandas med praktiska övningar. Det blir många aha-upplevelser och goda skratt tillsammans.

Utbildningen anpassas efter er verksamhet och era önskemål. Vi utgår ifrån den senaste forskningen om kommunikation, bemötande och Motiverande samtal.

Kursalternativ 1
Forskningen visar att en utbildning helst bör vara fyra dagar, med upplägget 2 + 1 + 1 dagar. Först träffas vi två dagar i tät följd med cirka en månad till Dag 3. Därefter ges möjlighet att träna på de nya färdigheterna i sitt arbete under tre månader tills vi ses igen Dag 4. Med detta upplägg ges bäst förutsättningar för att kunskaperna bibehålls.

Kursalternativ 2
Vi kan även ha ett upplägg med 2 + 1 dag, med en månad mellan Dag 2 och Dag 3, om det passar er verksamhet bättre med en något kortare utbildning.

Fler alternativ
Jag är öppen för det som passar bäst i just er verksamhet. Kanske önskar ni en halv- eller heldag, eller en kortare föreläsning om kommunikation och Motiverande samtal?

Målet är att deltagarna får nya och användbara kunskaper och ”verktyg” gällande bemötande, kommunikation och Motiverande samtal, samt att få inspiration och motivation att använda de nya lärdomarna i det dagliga arbetet.

Kontakta mig så kan vi diskutera era önskemål och tillsammans planera det upplägg som passar er bäst!

Blandningen av rollspel, övningar i mindre grupper, filmer och att vi får tid till eftertanke och diskussioner gjorde detta till den mest intressanta kurs jag varit med om!

– Kursdeltagare, Hässleholms kommun